Mål för Växjö St Sigfrid Rotaryklubb 2022-2023
 
 
1. Medlemsutveckling/medlemsvård     
 • Det ska vara roligt och inspirerande att vara tillsammans i S:t Sigfrid Rotaryklubb.
 • Aktiv värvning av nya medlemmar från våra nära samhällen. Vi ska ta in nya medlemmar med omsorg. Vi ska ta in yrkesverksamma från yrken som inte finns representerade i klubben.
 • En ny inträdeprocess kommer prövas.
 • Fokus ska inte endast ligga på värvning av nya medlemmar, vi ska även ta vara på befintliga medlemmar. Fler engagerade klubbmedlemmar får vi genom att fler har en aktiv roll i klubben.
 • Målsättningen för året är att minst 50 % av medlemmarna närvarar vid frukostmöten.
 • Uppmuntra medlemmar att komma med nya idéer och tankar.
 • Skapa förutsättningar för medlemmar att få vad de vill ha.
 • Rotary ska vara ett komplement till familj och yrkesliv – inte en konkurrent. Det ska vara självklart att komma till frukostmöten och/eller engagera sig i kommittéer.
 • Avslutande samtal ska hållas med alla medlemmar som slutar. Vi ska lära oss av varandra - vi ska bli ännu bättre!
 
2. Program
 • Programmet ska bidra till förändring och förnyelse av klubben.
 • Vi ska ha intressanta och relevanta klubbmöten. Programmet ska ge en känsla av stolthet över att vara medlem. Vi ska uppmärksamma lokala och globala frågor och hålla medlemmarna informerade om Rotarys initiativ.
 • Det ska finnas utrymme för innovativa idéer, för roliga, inspirerande och intressanta möten.
 • Vid planering av möten och aktiviteter ska vi ta hänsyn till alla medlemmarnas möjlighet att delta.
 
3. Ungdomar
 • Arbeta vidare med vattenprojektet i fjärde klass.
 • Fortsatt satsning på utbyte med andra länder genom ungdomar på gymnasieskola.
 • Utlysa ett uppsats/projekt -stipendium inom ämnet Freds-och utvecklingsstudier på institutionen för samhällsstudier på Linnéuniversitet. Det kommer ge oss idéer till lokala projekt samt medvetengöra Rotary inom yngre åldrar.
 
4. Affärsnätverk
 • Göra klubben mer öppen och attraktiv genom ett konto på Instagram.
 • Starta en arbetsgrupp kring affärsnätverksfrågor.
 • Under året ska så många medlemmar som möjligt ha hållit ett mini-ego föredrag strax före morgonens föreläsare. Vi ska lyfta fram yrkeserfarenheter och specialkunskaper och/eller berätta vad vi gör idag.
 • Påminna medlemmar att ta vara på frukostmöten – bästa sättet att få glädje och nytta av nätverket. Det finns en oerhörd kunskap inom klubben!
 • Samtliga medlemmar ska kort presenteras på ClubRunner för att göra det lättare att identifiera kunskapsområden.
 
5. Långsiktiga mål
 • Medlemmarna är grunden till allt. Utvärdera ny inträdeprocess. Fungerar det väl, kan det göras bättre?
 • Samarbete mellan såväl företrädare som efterträdare i samtliga klubbens roller är viktigt för att få en kontinuitet i klubbens arbete. Överlämna kunskap, börja inte om på nytt med nytt Rotaryår, det är vägen till utveckling i klubben.
 • Påbörja arbetet med uppdatering av stadgar och handbok som ska moderniseras och anpassas efter dagens samhälle.